CONFERENCE 2000 in HUNGARY
“Children’s Inner & Outer Peace”

A fókuszálás egy olyan önsegí­tő, segítő, személyiségfejlesztő eljárásmód, amely hozzásegít ah­hoz, hogy az életproblémákat önállóan, önerőből tudják megol­dani. A fókuszálást dr. Eugene T. Gendlin amerikai filozófus-pszi­chológus dolgozta ki a hatvanas évek végén. „Focusing” című alapművében kiemeli, hogy a fó­kuszálás inkább egy életstílust meghatározó felfogás, mintsem technika vagy módszer. Lényege, hogy a figyelmet időlegesen az egyes élethelyzetekhez kapcsoló­dó belső testi érzetekre irányítsuk (fókuszáljuk), čs így az ehhez az érzethez társuló lelki és érzelmi jelenségeket a maguk egészében vagyunk képesek észlelni. Ez a folyamat magában hordozza, egyben serkenti is a változást, amely mind az attitűdökben, mind a problémakezelésben és a viselkedésben megjelenik. Az a pedagógus - vagy más, a gyerme­kekkel foglalkozó szakember, szülő - aki fókuszos attitűddel ve­szi körül a rábízott gyermekeket, képes megérezni érzelmi igényei­ket. Ezzel nemcsak a gyermekkel való kapcsolata védelmét čs erő­södését szolgálhatja, hanem elő­segítheti a gyermeknek saját, bel­ső jelzőrendszerével meglévő, čs arra reflektálni képes kapcsolatát is. Ez a belső tapasztalat nagy­mértékben elősegítheti az egész­séges, ,,önazonos” gyermeki sze­mélyiség kialakulását és fejlődé­sét.

Az ötnapos konferencia elő­adói čs trénerei a terület hazai és nemzetközi viszonylatban elis­mert,
nagy tapasztalattal rende!­kező szakemberei.

 


INT. FOCUSING INSTITUTE 

Ch.F.C.
FOCUSING.ORG
WORLDNEWS
SUPPORT
GENERAL-INFO-e
CONFERENCE '98

CONFERENCE '00
 
PAMPHLET
  ORGANIZATION
  PROGRAM
  REGISTRATION

OPENING
  R. STELTER
  M. HENDRICKS
  M. STAPERT

TEAM
  LEARNINGGR.
  TRAIN. /FACIL.
   SELF-REFL.GR.
  English-Hungar.

INTRO
  ANCHOR
  LEARNING

PARENT/INFANT
 
PARENT/INF.
  FOCUS at BIRTH
  english-hungarian
  PARENTS-CLUB
  english-hungarian

REPORTS
  E. FENDICK
  C. SCHENK-song
  NEWSPAPER-hu
  A. van HOLST

PICTURES
  CONFERENCE
  HOLLOKO
  CELEBRATION